Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Transportvilkår

Transportvilkårene under supplerer Lov om Vegfraktavtaler og Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015). De er en del av avtalen mellom PostNord og våre kunder.

Innhold

 1. ​Transportdokument
 2. Merking av gods - adressemerking
 3. Emballasje
 4. Overlevering av gods
 5. Avsenders ansvar
 6. Framføring av gods
 7. Utlevering
 8. Meldingstjenester
 9. Utleveringshindringer
 10. Tilbakeholdsrett
 11. PostNords ansvar som fraktfører
 12. Tapt gods
 13. Forsinkelse
 14. Erstatning
 15. Reklamasjon
 16. Foreldelse
 17. EDI-vilkår​
 18. Minstelønn
 19. GDPR

1. Transportdokument

Med transportdokument menes elektronisk transportinstruksjon (EDI-melding) eller innenlands standard fraktbrev. Avsenderen er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet.

Kontakt edi.no@postnord.com for spørsmål om hvordan dette gjøres i EDI-meldingen.

Følgende informasjon skal fremkomme:

 • Avsenders kundenummer
 • Avsenders navn og vei/gate adresse
 • Sendingsnummer
 • Mottakers navn og leveringsadresse (vei-/gateadresse)
 • Antall kolli
 • Brutto vekt og mål i m³
 • Fraktbetaler
 • Fraktbetalers kundenummer dersom fraktavtale med PostNord
 • Instruksjon om at sendingen skal behandles som Varmegods
 • Nødvendige opplysninger om Farlig Gods
 • Nødvendig informasjon om og ved bruk av tjenesten DPD EXPRESS 10, PostNord MyPack Collect, PostNord MyPack Home
 • Partifrakt​ og andre tjenester

Frakten på sendinger til anlegg, byggeplasser, båter, private, mottakere uten dagligbetjent forretningsadresse o.l. belastes avsender. Det samme gjelder om annen fraktbetaler ikke er oppgitt i transportdokumentet.

Andre instruksjoner om leveringsfrister, transportmåte, inkassooppdrag eller lignende – som er gitt i transportdokumentet – vil ikke være bindende for PostNord.

Slike instruksjoner må avtales særskilt, og godkjennes skriftlig av PostNord før transporten starter.

PostNord registrerer ikke informasjon i rubrikk 38 på papirbaserte fraktbrev. Denne informasjonen eller eventuelle vedlegg vil ikke bli videreformidlet til varemottaker.
Bruk av postboks, forkortelser for dette, eller andre henvisninger til postboks, samt postnummer som ikke er knyttet til leveringsa-dresse, skal ikke forekomme i leveringsadressefeltet.

Kostnader som oppstår på grunn av manglende, mangelfulle eller uriktige opplysninger dekkes av avsender. Dette kan være feil vekt eller mål, feil leveringsadresse, feil eller gjenbruk av sendingsnummer/kolli-ID eller ikke oppgitt korrekt kundenummer.

Sendinger som har større vekt/mål enn oppgitt kan korrigeres av PostNord etter korrekt vekt/mål. Finnes ikke tilstrekkelige data vil sannsynlig vekt/mål bli lagt til grunn for fraktberegning.

2. Merking av gods - adressemerking

Alt gods skal være merket i samsvar med transportdokumentasjonen. Merkene skal være tydelige og holdbare.

Adresseetikett skal inneholde følgende informasjon:

 • Avsender firma og adresse
 • Avsender navn og telefon
 • Mottaker firma evt. privatmottakers for- og etternavn
 • Mottakers gateadresse og postnummer for fysisk levering av godset
 • Mottakers telefonnummer hvis det er en privatleveranse
 • Produktmerking: PostNord MyPack Home, PostNord Varmegods osv.

3. Emballasje

PostNord plikter ikke å vurdere om en vare bør ha emballasje, eller om emballasjen er tilstrekkelig. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert.​

4. Overlevering av gods

PostNord kontrollerer antall kolli samt godsets og emballasjens synlige tilstand ved overtakelse av godset.

Mottar PostNord elektronisk transportinstruksjon, vil dataregistrering av hvert enkelt kolli hos PostNord være bevis for det kolliantall som PostNord har mottatt.

Benyttes fraktbrev som transportdokument, skal forbehold om antall kolli og/eller skade på godset eller emballasjen tas inn i fraktbrevet, senest ved sendingens ankomst til PostNords avsenderterminal. En gjenpart av fraktbrev med forbehold skal overleveres til avsenderen.

Ved bruk av fraktbrev i kombinasjon med kollistrekkode, må det også sendes en EDI-melding der strekkodenes innhold oppgis. Når ikke annet godtgjøres, skal forbehold og dataregistreringer som er nevnt ovenfor, frita PostNord for erstatningsansvar.

5. Avsenders ansvar

Avsender er ansvarlig for kostnader/skader på person, materiell, miljø og/eller annet gods, når kostnaden eller skaden skyldes manglende opplysninger om farlig gods, og/eller mangelfull merking eller emballering av godset.

6. Framføring av gods

PostNord avgjør hvilke transportmidler som skal benyttes. Oppstår hindringer for framføring av godset – og det ikke foreligger forholdsordre – treffer PostNord de tiltak vi finner tjener oppdragsgivers interesse best. Gods som etter sin art, størrelse eller vekt ikke egner seg for framføring som samlast, mottas til befordring bare etter særskilt avtale.

7. Utlevering

Sendinger adressert til firma med fast betjent forretningsadresse blir kjørt ut mellom kl. 08.00–16.00. Leveringssted defineres som lasterampe/bygningens grunnetasje.

For avtale om utkjøring/henting adviseres sendinger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende uten betjent vareadresse.

Ved andre sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering.

Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/ transportdokumentet. Mottaker av sendingen må selv signere, eventuelt må fullmakt fra mottaker fremvises.

Skal mottaker betale for transporten, kan PostNord kreve at fraktbeløpet og andre kostnader betales før utlevering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt.

8. Meldingstjenester

PostNord har et omfattende informasjonssystem via SMS meldingstjenester. Dette er utviklet for at dine kunder som mottakere på en rask, enkel og effektiv måte skal kunne ha oversikt over relevant informasjon knyttet til alle sine sendinger bestilt i din nettbutikk. Hyppigheten av meldinger avhenger av din kundes aktivitet. SMS-meldinger er ikke tilgjengelige overalt. Ikke alle mobile enheter eller telefoner støttes, og PostNord og mobiloperatørene er ikke ansvarlige for forsinkede eller uleverte meldinger. Meldingskostnader kan påløpe i tilfeller hvor forbruker velger utvidet informasjonstilgang og økt fleksibilitet i tilknytning til sine sendinger.

9. Utleveringshindringer

I tilfelle mottaker nekter å ta imot godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter PostNord forholdsordre hos oppdragsgiver, som er ansvarlig for fraktbeløpet og nødvendige tilleggskostnader.

Hvis forholdsordre i nasjonal transport ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgivers regning og risiko.

Ved sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt.

10. Tilbakeholdsrett

PostNord har tilbakeholdsrett/panterett i sendingen som er under vår kontroll, for fraktbeløpet og øvrige fordringer på oppdragsgiveren. Betales ikke PostNord forfalne fordringer, er vi berettiget til, på betryggende måte, å selge så mye av godset at våre samlede fordringer inklusive omkostninger dekkes.

PostNord skal, hvis mulig, på forhånd underrette oppdragsgiver om de tiltak som vi akter å sette i verk for å selge godset. Det samme gjelder for gods som ikke blir avhentet innen rimelig tid, hvor oppdragsgiver, tross anmodning, ikke har gitt PostNord forholdsordre eller hentet godset.

11. PostNords ansvar som fraktfører

PostNords ansvar for godset inntrer når vi overtar godset til befordring og opphører ved levering til mottaker, det vil si når godset forlater transportmiddelet/utleveringsstedet.

PostNord blir erstatningspliktig for tap, forsinkelse og skader som rammer godset i ansvarsperioden, med mindre vi godtgjør at tapet eller skaden skyldes godsets beskaffenhet, forholdsordre, manglende forholdsordre eller annen feil eller forsømmelse fra avsenders eller mottakers side.

PostNord er likeledes uten ansvar når tapet eller skaden skyldes forhold som vi ikke kunne forhindre eller forebygge følgene av.

PostNord er også uten ansvar for tap og skade som skyldes:

 • At det på grunn av godsets beskaffenhet må benyttes åpent kjøretøy.
 • Manglende eller utilstrekkelig emballasje.
 • Godshåndtering, lasting eller lossing foretatt i avsenders eller mottakers regi.
 • Ømfintlig gods som er særlig utsatt for brudd, rust, selvødeleggelse, lekkasje eller normalt svinn.
 • Mangelfulle, misvisende eller uriktige opplysninger i transportdokumentet.
 • Mangelfull, misvisende eller feilmerking av gods

Godtgjør PostNord at tap eller skade kan være oppstått på grunn av omstendigheter som er nevnt under punkt 1-6, skal dette legges til grunn, med mindre det blir godtgjort at tapet eller skaden skyldes andre forhold.

​​12. Tapt gods

Er godset ikke stilt til mottakers disposisjon innen 30 dager etter eventuell avtalt utleveringsfrist, eller innen 60 dager etter at PostNord overtok godset til befordring, har avsender og mottaker rett til å anse godset tapt.

Vareeier kan skriftlig kreve å få underretning dersom godset kommer til rette innen 1 år etter at erstatning er utbetalt. Innen 30 dager etter at vi mottar slik underretning, kan han/hun kreve godset utlevert mot å refundere erstatningsbeløpet.

13. Forsinkelse

Godset er forsinket når det ikke utleveres til avtalt tid, eller når transporttiden er lengre enn det etter forholdene med rimelighet kan kreves av en omsorgsfull fraktfører.​

​14. Erstatning

Erstatning for skadet eller tapt gods beregnes etter godsets vareverdi på innleveringstidspunktet. Følgeskader dekkes ikke. Handelsfaktura skal fremlegges.

I tilfelle varen ikke er gjenstand for fakturering, skal vareverdien av samme art og kvalitet legges til grunn for erstatningsberegningen.

Når godset er skadet, beregnes erstatningen innenfor vareverdien, til det beløp utbedring av skaden koster. Er fullgod utbedring ikke mulig, skal verdiforringelsen som er en følge av skaden, erstattes. Ved innlandstransport på vei skal erstatningen likevel ikke overstige 17 SDR per brutto kilogram godsvekt (SDR er en kurs som daglig noteres på Oslo Børs, se bankenes valutaoversikt).

Ved bane-, sjø- og lufttransport og ved grenseoverskridende transporter gjelder andre erstatningsbegrensninger, jfr. pkt. 1.

I tilfelle PostNord erstatter godsets fulle handelsverdi, har vi krav på å få stillet godset til vår disposisjon. Frakt kan kreves godtgjort helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis tap.

15. Reklamasjon

Den som vil gjøre gjeldende at gods kan være skadet, eller at sendingen ikke er fulltallig, må ved mottakelsen gjøre anmerkninger om dette i transportdokumentet eller leveranseoversikten.

Oppdages skade eller manko senere, må PostNord straks underrettes uten ugrunnet opphold. I slike tilfeller må kravstiller kunne godtgjøre at skade eller manko er oppstått i tiden mellom innlevering og utlevering av godset.

16. Foreldelse

Erstatningskrav i forbindelse med veg- og jernbanetransport foreldes etter 1 år.

Foreldelsestiden regnes:​

 • Ved skade, delvis manko eller forsinket utlevering: fra utleveringsdagen.
 • Ved totalt manko: fra den 30. dag etter utløpet av den avtalte utleveringsfrist, eller fra den 60. dag etter at PostNord overtok godset.
 • I andre tilfeller: når 3 måneder er gått fra den dag fraktavtalen ble sluttet.​

Foreldelsesfristen kan være kortere eller lengre ved andre transportmåter. Et foreldet krav kan ikke gjøres gjeldende som motregning.

17. EDI-vilkår

Ved bruk av elektronisk transportinformasjon og strekkodemerking av gods vil EDI-vilkårene være gjeldende i tillegg til Transportvilkårene.
Se hvilke vilkår som gjelder for EDI her​

18. Minstelønn

For transportavtaler som omfattes av "Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på veg", skal transportøren sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskrift.

Alle avtaler transportøren inngår og som innebærer utførelse under denne avtalen, skal innehold tilsvarende forpliktelser.

Transportørens forpliktelser som er nevnt ovenfor skal dokumenteres, dels ved identifikasjon av allmenngjort timesats og diettgodtgjørelse, og dels ved en egenerklæring eller tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell timesats eller diettgodtgjørelse og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av transportørens og underleverandørens forpliktelser.

PostNord skal også på forespørsel utlevere lønnsoppgaver slik at PostNord oppfyller sin påseplikt etter forskriften.

19. Behandling av personopplysninger

Postnord vil, innenfor omfanget av leveransen av tjenestene bestilt av kunden, behandle personopplysninger. Postnord bestemmer formålene og virkemidlene og er derfor behandlingsansvarlig i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1

Postnord behandler personopplysninger for å levere sine tjenester, for å få anonymisert statistikk, samt å teste og utvikle Postnords IT-systemer og -tjenester. Personopplysninger kan også behandles for å tilby tilleggstjenester til mottakeren som er naturlig knyttet til levering av de produktene som transportavtalen refererer til.

For tjenester der PostNord behandler personopplysninger på vegne av kunden, dvs. hvor kunden bestemmer formålene og prosessens virkemåte, er kunden behandlingsansvarlig og Postnord er kundens databehandler. For tjenester der PostNord er databehandler, gjelder behandlingsansvarliges formål og virkemidler i de spesifikke

vilkårene for tjenesten.

For utfyllende vilkår henviser vi til de alminnelige vilkårene som er vedlagt transportavtalen mellom oss og dere som transportører.

1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

.