Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Logistikk - hva er det?

God logistikk merkes både på bunnlinjen og miljøet.

Store Norske Leksikon definerer logistikk som "planlegging og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift." Det inkluderer "analyser av alle fysiske forflytninger av en vare fra leverandør via produksjonsleddet til kunder".

Kort fortalt handler god logistikk om å sikre at man utnytter ressursene mest mulig effektivt ved å ha "riktig mengde, av riktig type, på riktig sted, i rett tid."

Det gjelder både inngående logistikk som er alle prosessene knyttet til mottak, lagring og distribusjon av varer internt i organisasjonen, og utgående logistikk som handler om levering til sluttkunde.

Avgjørende for økonomien

Gevinsten av god logistikk er økt effektivitet og reduserte kostnader. For alle bedrifter som håndterer større mengder varer, enten de lager dem selv eller kjøper inn for eventuell bearbeiding og videresalg, er logistikken helt avgjørende for at alle deler av prosessen skal være rigget mest mulig effektivt og spille på lag.

I motsatt fall kjennetegnes dårlig logistikk nettopp av manglende planlegging. Det kan være enkeltprosesser som både forsinker og fordyrer, men også skaper alvorlige konsekvenser for den totale vareflyten. For eksempel kan et for stort varelager gå ut over likviditeten som igjen skaper problemer for driften.

Samtidig vil for få varer på lager kunne ramme leveringsevnen ut til sluttkunde. Unødig tidsbruk knyttet til hver vare, vil ved store volum utgjøre en betydelig ekstrakostnad.

Grønn logistikk

Men der god logistikk tidligere handlet om optimal utnyttelse av ressursene i et økonomisk perspektiv, er man i dag også opptatt av hvordan man kan gjøre belastningen på miljøet minst mulig. Dette kalles grønn logistikk.

Grønn logistikk blir stadig viktigere både for å møte myndighetskrav og styrke egen konkurransekraft. Flere og flere aktører legger miljøhensyn til grunn for sine innkjøp, og produkter vurderes i et livsløp fra tilvirkning via transport og bruk til det blir avfall eller resirkuleres til nytt råstoff.

Rådgivning

En god og grønn logistikk er dessuten blitt langt enklere ettersom man med moderne teknologi kan samle og analysere langt flere datapunkter. Ved riktig bruk av "big data" kan man regne totale besparelser på små endringer i alt fra innkjøp til lagerdrift og transport, og også gjøre prosessen mer transparent for kunden.

En logistikkpartner vil derfor kunne bidra til en mer effektiv kundeservice, sammen med rådgivning både for vareflyt, leverings- og informasjonstjenester.

Lær mer om våre logistikkløsninger her.