Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

PostNord Farlig Gods

Du kan sende farlig gods med PostNord. Som avsender av farlig gods har du visse plikter å følge.

Tra​​nsporttiden for farlig gods kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, grunnet evt. samlastingsforbud av enkelte stoffer.​​

For farlig gods beregnes pristillegg:

 • Øvrige klasser: 25% tillegg til frakten. (Alle klasser unntatt klasse 1 og 7 som vi ikke mottar til transport
 • Minimum 527 kr i tillegg til frakten​

PostNords Transportørhåndbok

PostNords Transportørhåndbok er ment som et praktisk hjelpemiddel for behandling og transport av farlig gods. Innholdet er et utdrag av ADR-reglene, samt forskrift omhandlende nasjonal transport med ferje (riksvegferjene).

Enkelte regler i denne håndbok er strengere enn hva ADR tilsier, grunnet praktisk tillemping. Det er også tatt inn enkelte interne regler.

Fullstendige bestemmelser om transport av farlig gods på veg, bane og innenriks ferje, finnes i ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods, samt forskrift om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods.​

Last ned vår Transportørhåndbok farlig gods.

​Betingelser for Farlig Gods

Farlig gods mottas til transport med følgende unntak:

 • Eksplosive stoffer og gjenstander, unntatt 1.4 S
 • Giftige gasser og tom, ikke rengjort emballasje merket med fareseddel nr. 2.3, unntatt aerosoler.
 • Desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1
 • Giftige stoffer i klasse 6.1, emballasjegruppe I
 • Infeksjonsfremmende stoffer i klasse 6.2, kategori A
 • Radioaktivt materiale
  • ​Unntakskolli med UN-nr. 2908 til UN-nr. 2911 kan mottas til transport

Som avsender av farlig gods plikter du å påse at godset er:

 • Tillatt å transportere i henhold til ADR
 • Rett klassifisert
 • Rett merket med UN-nummer og faresedler
 • Emballert/samemballert i UN-godkjent emballasje
 • Pakket som "begrenset mengde"* med UN-nummer/ LQ, eller med ”diamant” hvor øvre og nedre spiss er sorte.
 • Pakket som ”unntatt mengde”** med egen fareseddel
 • Påse at tom, ikke rengjort emballasje er rett merket, lukket og like tett som om den var full
 • Transportdokument (fraktbrev) på alle Farlig gods-sendinger er utstedt og overlevert til transportøren.

Farlig gods skal kun overleveres til ”kjent” transportør. (Jfr. ADR kap. 1.10, bestemmelser om sikring (security)) ​.

* "Begrenset mengde" krever ikke transportdokument, men avsender skal informere transportøren om totalvekten.
** " Unntatt mengde" forsendelser krever ikke transportdokument.

Transportdokumentet skal inneholde:

 • UN nummer
 • Varenavn
 • Fareseddel***
 • Emballasjegruppe
 • Tunellrestriksjonskode
 • Antall og beskrivelse av kolli
 • Den samlede mengde for hver type farlig gods, med eget UN-nummer, varenavn og eventuelt emballasjegruppe (angitt som volum/brutto masse)
 • Avsender og mottakers navn og adresse

For utfyllende informasjon, se ADR.

***Om flere faresedler, skal de øvrige stå i parentes.

Vil du vite mer?

Fyll inn kontaktskjema, så tar vi kontakt for å finne en løsning som passer for din bedrift.

Kontakt meg