Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

En pådriver til bedre rammebetingelser for varetransport i Norge

Transport- og logistikknæringen har en kritisk samfunnsfunksjon for vareleveringer enten til bedrifter eller forbrukere, med mange ulike alternativer for levering. «Uten lastebilen stopper Norge» er et godt kjent slagord for mange av oss i bransjen, og som har blitt høyaktuelt nå som Norge står ovenfor de største omstillingene noensinne innen vareforsyninger i fredstid. Dette er nødvendige omstillinger hvor også myndighetene kan bidra til at det blir en raskere og smidigere omstilling til det beste for det norske samfunnet.

Det som dominerer, først og fremst, er omstilling av varehandelen etter pandemien, med lavere volumer i butikkhandelen, høy inflasjon og økt andel netthandel. Dette påvirker også transport- og logistikknæringen som må tilpasse seg til lavere volumer, økt inflasjon og økt andel av leveringer direkte til forbrukere. PostNord har gjort betydelige investeringer for økt sorteringskapasitet på terminaler, rullet ut mange pakkeautomater og endret vareflyt de siste årene. Som også er viktig for raskere å kunne omstille organisasjonen til riktig nivå av kapasitet og kostnader, ut fra forventet volum. Myndighetene kan også bidra med reguleringer og insentiver for en mer smidig og effektiv levering enten til forbrukere og butikker som en del av Nasjonal transportplan, utover investeringer i infrastruktur.  

En annen drivkraft i samfunnet er omstilling til økt sosial bærekraft i verdikjeden hvor vareeier og større transport- og logistikkselskaper må ta og tar et proaktivt ansvar for transportinnkjøp. Ikke minst også med myndigheter i spissen for å sikre anstendige arbeidsforhold til transport. Store aktører som PostNord og Posten Bring har gått i spissen for dette med å etablere tett samarbeid med Skatteetaten, Statens vegvesen og øvrige kontrolletater, for sammen å arbeide mot arbeidskriminalitet i transportnæringen med et spesielt søkelys på utenlandske transportører og det uregulerte varebilsegmentet. I tillegg til å stadig øke andelen av egne sjåfører og biler for økt egenkontroll. Det er de forsterkende og koordinerte tiltakene som ofte gir mest effekt, og vi er også avhengig av hverandre for å lykkes. Myndighetene kan også her bidra mer, gjennom å regulere varebiltransport tilsvarende lastebiltransport og i tettere samarbeid med transportselskapene for å avdekke arbeidskriminalitet, samt sikre økt kontrollvirksomhet som er viktig for å sikre like konkurransevilkår for de seriøse aktørene i bransjen.

For det tredje foregår det en stor omstilling i samfunnet til det grønne skiftet. Transportsektoren står for en stor andel av Norges samlede utslipp. I praksis betyr dette at hele vare- og lastebilparken skiftes ut til fossilfrie- og utslippsfrie kjøretøy for at Norge skal levere på sine utslippsmål. Bransjen og PostNord er godt i gang med dette arbeidet. PostNord har startet opp med elektriske lastebiler for containertransport, fossil- og utslippsfrie kjøretøy for distribusjon, og overfører gods fra vei til bane hvor det er mulig. Myndighetene kan understøtte utviklingen til det grønne skiftet i transportsektoren med gode Enova støtteordninger for elektriske- og biogass kjøretøy, landsdekkende ladestasjoner, og ved sikre et velfungerende jernbanenettverk.  

Disse tre underliggende drivkreftene påvirker samfunnet, transport- og logistikkbransjen og PostNord. Vi i bransjen har derfor et stort ansvar for å påvirke til gode rammevilkår og gode politiske avgjørelser, gjennom vår erfaring og kunnskap. Dette kan gjøres gjennom et tett samarbeid for en koordinert næringspolitikk med rammebetingelser som bransjen trenger. Vi som bransje må derfor i større grad heve stemmen og bidra med vår kunnskap og innsikt, og ta en enda større del i samfunnsdebatten. Vi må bevege oss fra å være en utøver, til også å bli en pådriver for en mer effektiv og miljøvennlig varetransport i Norge. Dette vil igjen styrke det øvrige næringslivet og samfunnet ellers.

PostNord vil, som det ledende transport- og logistikkselskapet, ta sitt ansvar for å sikre bedre rammebetingelser for samfunnskritisk varetransport i Norge.

 

Mvh
Robin Olsen