Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Personvernerklæring – kameraovervåking

PostNord AS, i det følgende omtalt som "PostNord" eller "vi", respekterer ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Den beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Målet er at du skal føle deg trygg på at personvernet ditt respekteres, og at personopplysningene dine blir behandlet korrekt. All behandling av personopplysninger i PostNord skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. For EU/EØS betyr dette personvernforordningen (GDPR)* og utfyllende nasjonal lovgivning.

Hva er personopplysninger, og hva er behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte i kombinasjon med annen informasjon kan knyttes til en levende person. Det betyr at mange ulike typer informasjon, som navn, kontaktopplysninger og videoopptak, klassifiseres som "personopplysninger".

Med behandling av personopplysninger menes alle handlinger som utføres i forbindelse med personopplysninger, for eksempel innsamling, lagring, behandling og bruk til ulike formål samt endring og destruksjon av personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger?

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er det PostNord-selskapet som er angitt i vilkårene for tjenesten du bruker, i den digitale kanalen du besøker, eller i annen type interaksjon med oss. Vær oppmerksom på at det er avsenderen – ikke PostNord – som er behandlingsansvarlig for personopplysninger i brev og pakker.

Hvis du har spørsmål om hvordan PostNord behandler personopplysningene dine, eller du ønsker informasjon om og kontaktopplysninger til andre selskaper i PostNord-konsernet, er du velkommen til å kontakte PostNords personvernombud via e-post eller vanlig post:

PostNord AS
Personvernombud
Postboks 6441, Etterstad
0605 Oslo

E-post: personvernombud.no@postnord.com

Sletting av personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller for å ivareta PostNords rettslige forpliktelser. Deretter blir personopplysningene fjernet i henhold til vår erklæring om sletting eller våre interne retningslinjer for sletting av data. Vi oppgir gjeldende oppbevaringstid for hver type behandling.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

PostNord må ha et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Hvilken type behandling vi benytter, fremgår av beskrivelsen av den aktuelle behandlingen. PostNord bruker følgende rettslige grunnlag:

  • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse, forutsatt at denne interessen veier tyngre enn dine personlige rettigheter og interesser. Dette grunnlaget dekker behandling for formål som å yte kundeservice, utvikle eller forbedre våre produkter og tjenester samt sikkerhetsinteresser.
  • Rettslig forpliktelse: Vi behandler også personopplysninger o.a. i henhold til den norske postlovens § 30, og i tillegg kan annen informasjon om PostNords kunder behandles konfidensielt.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og til hvilke formål?

Kameraovervåking

Formål: Forhindre misbruk av en tjeneste, hindre, forebygge og etterforske forbrytelser mot selskapet og de ansatte eller etterforske inntrufne ulykker.

Kategorier av personopplysninger: Videoopptak.

Rettslig grunnlag: PostNord baserer behandlingen av personopplysninger på en berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å forhindre misbruk av en tjeneste, hindre, forebygge og etterforske forbrytelser eller undersøke inntrufne ulykker. Opplysninger om lovovertredelser som omfatter straffbare handlinger, behandles bare hvis slik behandling er nødvendig for at rettskrav skal kunne fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares i en konkret sak.

Oppbevaringstid: Vi lagrer bilder fra overvåkingskameraene våre i maksimalt 90 dager, med unntak av ved pågående etterforskninger.

Hvordan beskytter vi personopplysninger?

PostNord har iverksatt omfattende tiltak for å beskytte personopplysninger, herunder tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse.

Hvem deler vi personopplysninger med?

PostNord kan engasjere eksterne samarbeidspartnere og leverandører til å utføre visse oppgaver på vegne av PostNord, blant annet levere IT-tjenester og betalingsløsninger eller bistå med markedsføring, analyser eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan medføre at PostNords samarbeidspartnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine.

Personopplysninger for kameraovervåking deles med PostNords IT-leverandør for kameraovervåking, og behandlingen skjer innenfor EU.

Selskaper som behandler personopplysninger på vegne av PostNord, inngår alltid en avtale med PostNord for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for opplysningene. Spesielle sikkerhetstiltak iverksettes overfor samarbeidspartnere utenfor EU/EØS, herunder avtaler som inneholder standardiserte modellklausuler for dataoverføring som er vedtatt av EU-kommisjonen og publisert på EU-kommisjonens nettsted.

PostNord kan utlevere personopplysninger til en tredjepart, for eksempel politiet eller andre myndigheter, i saker som gjelder etterforskning av en forbrytelse, eller hvis vi på annen måte er forpliktet til å utlevere slike opplysninger i henhold til lov eller vedtak fra en offentlig myndighet.

Dine rettigheter i forbindelse med behandlingen

Du har følgende rettigheter overfor selskapene som behandler personopplysningene dine:

  • Rett til innsyn (registerutdrag) – en rett til bekreftelse på og informasjon om behandlingen av personopplysningene. Når du ber om tilgang til overvåkingsmateriale, bør du spesifisere når du var på det overvåkede stedet, med angivelse av dato og klokkeslett. Du må også kunne identifisere deg selv. Du har ikke rett til å få tilgang til bilder av andre personer eller materiale som er betegnet som "konfidensielt".
  • Rett til retting – en rett til å få uriktige personopplysninger korrigert.
  • Rett til sletting – en rett til å få personopplysningene slettet. Denne retten er imidlertid begrenset til personopplysninger som i henhold til loven bare kan behandles med ditt samtykke, hvis du trekker tilbake samtykket og protesterer mot behandlingen.
  • Rett til å protestere – en rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene hvis den utføres på grunnlag av en interesseavveining eller brukes til direkte markedsføring.
  • Rett til avgrenset behandling – en rett til å be om at behandlingen av personopplysningene begrenses, for eksempel hvis du har en klage på riktigheten av opplysningene. I den tiden riktigheten undersøkes, vil PostNords tilgang til opplysningene være begrenset.
  • Rett til dataportabilitet – en rett til å få personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen. Denne retten er begrenset til opplysninger du selv har gitt til oss.

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, se kontaktinformasjonen nedenfor.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller synspunkter om levering av pakker kan du kontakte Kundeservice – PostNord.

Hvis du vil utøve noen av rettighetene, kan du kontakte oss på:

PostNord AS
Postboks 6441, Etterstad
0605 Oslo

E-post: personvernombud.no@postnord.com

Vær oppmerksom på at PostNord som hovedregel ikke tillater at noen utøver rettigheter på vegne av en annen person gjennom fullmakt. Den som ønsker å utøve sine rettigheter, må derfor selv sende inn anmodningen.

Hvis du er bedriftskunde, kan du kontakte Kundeservice – PostNord eller din kundeansvarlige.

Hvis du mener at PostNord ikke behandler opplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, har du også rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten.

Personopplysninger som PostNord ikke behandler

PostNord behandler ikke personopplysninger i brev eller pakker vi leverer, og er derfor ikke behandlingsansvarlig eller databehandler for personopplysninger i brev eller pakker. Du må kontakte avsenderen av brevet eller pakken for å be om informasjon om behandlingen av slike personopplysninger.

Endringer i denne personvernerklæringen

PostNord kan når som helst endre denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på PostNords nettsider.

* Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF.