Priser og vilkår

Faste pristillegg

Her finner du oversikt over våre til enhver tid gjeldende pristillegg. Disse består av energitillegg, valutatillegg og vei- og baneavgift, samt infrastrukturtillegg.

Energitillegg

Basert på prisutvikling for diesel og strøm, beregnes det et variabelt energitillegg. Tillegget justeres hver måned i henhold til løpende pris- og kostnadsutvikling.

Dette tillegget gjelder for produktkategoriene pakkerpallstykkgodspartifrakt, MyPack eksport Norden og termofrakt.

Gjeldende energitillegg

April, 2021

4,1%

 

Vei- og baneavgift

Vei- og baneavgift gjelder for offentlige avgifter for å fase inn myndighetenes innføring av nye avgifter for bruk av jernbanen, samt bompengeavgifter for transport på vei.

Gjeldende vei- og baneavgift

April, 2021 7,2%

Valutatillegg for termotransport

Valutatillegget gjelder for import og eksport innen termotransport.

Gjeldende valutatillegg for termotransport

April, 2021  19,8%

Kilde: Månedsgjennomsnitt av daglige kurser, www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/

Valutatillegg for brev til utlandet

Valutatillegget gjelder for brev som sendes til utlandet, og er beregnet med nullpunkt fra 31.12.19.

Gjeldende valutatillegg for brev til utlandet

April, 2021 3,0%

 

Valutatillegg for grenseoverskridende trafikk

For grenseoverskridende sendinger er det meste av PostNord kostnader relatert til svenske kroner (SEK) og euro (EUR). Vi har derfor et valutatillegg på våre priser. Valutatillegget endres i forhold til kursutviklingen mellom norske kroner (NOK) og SEK/EUR på månedlig basis. Valutatillegg beregnes på fraktkostnaden på alle grenseoverskridende produkter som faktureres i norske kroner.

Gjeldende valutatillegg for eksport Sverige

April, 2021 6,6%

 

Gjeldende valutatillegg for eksport resten av verden

April, 2021 4,2%

 

Infrastrukturtillegg

1. Desember 2011 innførte PostNord et infrastrukturtillegg på alle tariffer hvor det ikke er spesifikke avtaler knyttet til bil- og banebruk. Dette skal kompensere for merkostnader som oppstår som følge av svikt i infrastruktur for jernbane.

Infrastrukturtillegg ble innført fordi kostnadene, relativt sett, økte mer på jernbanestrekningene. Årsaken til dette var sviktende infrastruktur, høyere jernbanepriser og mer bilfremføring.

Vi legger opp til en mer dynamisk driftsmodell som, i større grad, sikrer kvalitet og som er basert på reelle kostnader. Dette skal også bidra til å utvikle mer optimale transportløsninger, hvor prisstrukturer i sterkere grad knyttes opp mot de reelle kostnadene.

Les mer om infrastu​kturtillegg i vår prisliste.