Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Øvrige tillegg og bestemmelser

Giroforsendelse

Giroforsendelse tilbys som tilleggstjeneste til følgende produkter:
PostNord Parcel
PostNord Groupage
PostNord Groupage Single
PostNord Pallet

Farlig Gods

Klasse 1.1, 1.2, 1.5: 100% tillegg til frakten.
Øvrige klasser: 25% tillegg til frakten.

Varmegods

20% tillegg til frakten.

Adviseringsgebyr

Hvis PostNord må kontakte avsender eller mottaker for å kunne levere sendingen, vil fraktbetaler bli belastet et adviseringsgebyr. Gebyret belastes ikke for sendinger til private.

Avsenders informasjon om vekt og volum

Det er til enhver tid avsenders plikt å oppgi korrekte opplysninger om sendingens virkelige vekt og volum. Dersom virkelig vekt og volum mangler eller er feil, belastes avsender et gebyr per sending.

Bomtur

Dersom vi ikke får levert / eller hentet til avtalt tid, vil det bli belastet for bomtur
Se brukerguide under utlevering / henting.

Registreringsgebyr

For sendinger uten EDI (manuell registrering), blir det belastet et registreringsgebyr pr sending.

Frakter som må betales av avsender

Frakten på sendinger til anlegg, byggeplasser, båter, private, mottakere uten dagbetjent forretningsadresse o.l belastes avsender. Det samme gjelder ved manglende avkryssing i fraktbrevets felt 28 eller tilsvarende meldingsfelt i EDI-meldingen.

Manglende EDI-overføring

Det vil bli belastet et gebyr for sendinger hvor EDI-informasjon ikke er mottatt i henhold til avtale.

Lagerleie

For gods som ikke kan leveres eller er avhentet innen 3 døgn (ikke medregnet lørdag og helligdager) etter at underretning om godset er mottatt, blir det beregnet lagerleie. Lagerleien beregnes fra og med 4. døgn.

Bruk av spesielt utstyr eller hjelpemann ved henting og utkjøring

Hvis godsets beskaffenhet eller forholdene rundt henting eller levering er av en slik art at det må benyttes spesialutstyr eller hjelpemann, faktureres tillegg etter medgått tid. Tillegget beregnes for minst 1 time. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til den avdelingen som skal utføre oppdraget.

Feil adresse oppgitt av avsender

Bruk av ikke gyldig stedsnummer Dersom det benyttes ikke gyldig stedsnummer som mottakersted på sending eller kolli, belastes avsender med et gebyr per sending for å dekke de ekstrakostnader det påfører PostNord. Postnummer for postboksadresser, postnummer til postkontor og til store kunder som har eget postnummer (som for eksempel statlige departementer) er ikke gyldige steds-nummer. Gyldige stedsnummer kan hentes fra :søk etter postnummer/sted. Det anbefales å oppgi korrekt vareadresse i brev, faktura og bestillinger i tillegg til post- og besøksadresse.

Feilsending – merke om sending

Dersom en sending må merkes på nytt, belastes avsender per sending. Eventuell lagerleie og ny frakt kommer i tillegg. Gods som nektes mottatt, vil bli returnert til avsender etter 14 dager for avsenders regning og risiko.

Feil med strekkode

Hvis strekkoden er uleselig eller ufullstendig, vil PostNord produsere ny strekkode. Dette vil bli belastet med et gebyr.

Hentetillegg

Henteoppdrag med en samlet fraktberegningsvekt under 100 kg belastes et tillegg pr. kundenummer.

Henting

Avsender må informere om han booker partifrakt (innland eller eksport) eller pakker/stykkgods. Partifrakt vil (normalt) bli hentet av partilastbil for direkte transport. Hvis avsender sender partilast med hentebil for pakker/stykkgods uten avtale om det i enkelttilfeller vil godset bli fraktberegnet som stykkgods. Minimum fraktberegningsvekt for Partload er 2500 kg. PostNord tilbyr både fast og bestilt henting.

Fast henting DPD og Stykkgods

Kunder som har avtalt fast henting skal dagen før gi beskjed til PostNord lokale kjøre-avdeling hvis kunden ikke har gods som skal hentes. Ved eventuell «bomtur» beregnes et gebyr for fremmøte. Tillegget belastes den som har bestilt hentingen. PostNord forbeholder seg retten til å belaste eventuell ventetid hvis godset ikke er klart til avtalt tidspunkt.

Bestilt henting DPD og Stykkgods

Bestilt henting betyr at henting bestilles i hvert enkelt tilfelle. Henting bestilles via www.postnord.no eller ved vårt kundesenter på telefon 09300. Normalt forutsetter PostNord at bestillingen er foretatt før kl. 0900 for henting samme dag. I den grad det er mulig vil henting bestilt innen kl. 1100 bli effektuert. Henting etter dette tidspunkt gjøres i den grad kapasitet er tilgjengelig. Det beregnes et tillegg for henting bestilt etter kl. 1100. Ved eventuell ”bomtur” beregnes et tillegg for fremmøte.

Henting Parti

Bestilling av henting (booking) gjøres til kundeservice, på web, via EDI eller til lokalt partifraktkontor. Henting (booking) skal bestilles senest kl. 1500 dagen før lasting. Kunder som har fast henting eller har booket henting, skal avbestille transporten senest kl 1000 samme dag som godset skal hentes, dersom ikke annen avtale er gjort. Hvis PostNord møter opp for henting og denne ikke er avbestilt, belastes frakten i sin helhet. Tillegget belastes den som har bestilt / booket henting. PostNord forbeholder seg retten til å belaste eventuell ventetid hvis godset ikke er klart til avtalt tidspunkt.

Prisendringer

Vi forbeholder oss retten til å justere våre frakter, gebyrer og tilleggstjenester uten nærmere varsel. Vi vil imidlertid i den grad det er praktisk mulig, informere om de endringer som blir foretatt.

Retur av tomemballasje (stykkgods)

Tomemballasje og annet lastingstilbehør som returneres til opprinnelig vareleverandør, og fraktberegnes etter normalpris; 50%. Vanlige bestemmelser om mål og vekt gjelder.
Følgende skal merkes i transportdokumentet eller EDI-meldingen: ”Retur av tomemballasje, ankom på sendingsnummer (xxx) via PostNord.”

Sendingsnummer

Ved bruk av feil eller gjenbruk av sendingsnummer vil det bli beregnet et tillegg på per sending med feil sendingsnummer. Nytt sendingsnummer blir generert av PostNord.

Parti - generelle bestemmelser

  • ​Fremføring skjer med det transportmiddel PostNord finner formålstjenlig for transporten.
  • Dersom direkte henting/levering med fremføringsbil ikke er trafikkteknisk mulig og omlasting til bil med bakløfter er påkrevet, forbeholder vi oss retten til å belaste merkostnadene. Det beregnes et tillegg for bil med bakløfter.
  • PostNord kan etterkontrollere vekt/volum og forbeholder seg retten til å regulere prisen i henhold til avvik.
  • Tid til lasting og lossing (inkludert ventetid) er hver for seg kalkulert til max 1 time. Medgått tid utover dette, vil bli belastet per påbegynt time.
  • Det tas forbehold om endringer i kostnader utenfor vår kontroll, eksempelvis dieselpriser, strømpriser, miljøavgifter, vegbommer, offentlige avgifter (se punktet Prisendringer).​

Utkjøring til spesielle tidspunkter

Normalt skjer leveringen i tidsrommet mellom kl 08.00 og kl 16.00, med visse lokale tilpasninger. Levering til private mottakere, se eget punkt. Avtale om utkjøring før, etter eller mellom bestemte klokkeslett må avtales med kjørekontoret på mottakerterminalen. For slik tidsbestemt levering avtales det normalt et tillegg til frakten.

Leveringstillegg PostNord Parcel Næringspakke

Utkjøring av PostNord Parcel Næringspakke utenfor kjerneområder belastes et tillegg pr. pakke.
Kjerneområder, levering utenfor kjerneområder PostNord Parcel​

Utveksling av EUR-paller

Det tilbys to alternative ordninger for utveksling av EUR-paller.
Utveksling Godkjente EUR-paller utveksles (tilbakeleveres til varesender) forutsatt:

  • ​at utvekslingen er dokumentert med
  • nummerert pallekvittering.
  • Annen dokumentasjon godtas ikke.
  • at vareavsender belastes en del av
  • kostnadene ved utveksling.

​Tjenesten belastes pr. utvekslet EUR-pall med et gebyr.
Utvekslingen faktureres løpende basert på pallekvittering. Oppgjør av pallegjeld skjer ved tilbakelevering av paller med mindre partene er enige om annen oppgjørsform.

Ikke utveksling

EUR-pall som er sikret til lasten ved stropping, å være plastret eller lignende, og som er tydelig merket med rød oblat påskrevet ’’ikke utvekslingspall’’, utveksles ikke. Pallen er da en sak mellom vareavsender og varemottaker. Det er ikke anledning for vareavsender å fakturere pall mot varemottaker med mindre pallen er sikret og merket som beskrevet over. Oblaten som benyttes er lik for de større transportutøverne og kan kjøpes ved våre terminaler. Det vises til egen folder som beskriver ordningen​