Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
PostNords klimaomstilling - fossilfri innen 2030

PostNord og partnere baner vei for fossilfri tungtransport

Blant de største klimaforurenserne står veitransport for en betydelig del av de globale karbonutslippene. Avkarbonisering av tungtransport for å nå klimamålene i Parisavtalen er en enorm utfordring, men noe vi er fast bestemt på å klare. 

Sentralt i dette arbeidet er PostNords engasjement i Pathways Coalition, et partnerskap som har som mål å akselerere omstillingen til bærekraftige transportløsninger og legge forholdene til rette for et fossilfritt kommersielt transportsystem innen 2050.  

"Vi ønsker å lede an i logistikkbransjens klimaomstilling, og vårt overordnede mål er fossilfri transport og drift innen 2030", forteller Amanda Jackson, bærekraftsleder og eier av omstillingsprogrammet Green by PostNord.

Veien mot fossilfri tungtransport krever ny teknologi, ny infrastruktur og nye forretningsmodeller. Fremfor alt krever det tett samarbeid på tvers av flere bransjer for å oppnå den nødvendige endringshastigheten. "Vi er avhengige av at andre bransjer gjør sitt for at vi skal kunne nå målene våre", sier Amanda. Forene krefter på tvers av verdikjeden 

PostNord var den første logistikkoperatøren som ble valgt inn i Pathways Coalition, og leder for tiden styringsgruppen, som møtes regelmessig for å definere veikartet og vurdere fremdriften. Andre medlemsselskaper som representerer ulike deler av verdikjeden, er E.ON, H&M Group, Scania, Siemens og Ericsson. 

 

"Ved å forstå hverandres utfordringer og muligheter kan vi lettere hjelpe hverandre til omstilling."  

 

Samarbeid sikrer rask og fleksibel utvikling som akselererer omstillingen til grønnere logistikk. "For oss er Pathways Coalition en viktig plattform for læring, deling og samarbeid på tvers av verdikjeden, men også en måte å forene krefter på for å kunne uttrykke det vi ser er nødvendig for å oppnå en omstilling til fossilfri tungtransport og påvirke andre", sier Amanda.  

Emilia Käck, Public Affairs Manager Electrification i Scania, bekrefter denne samarbeidsånden. "Med Pathways Coalition får vi representasjon fra alle deler av transportverdikjeden – fra strømnettet og ladeinfrastrukturen til lastebilprodusenter, transportselskaper og transportkjøpere. Det er en verdifull måte å utveksle erfaringer på og bli tydeligere og mer konkrete i dialogen med myndigheter, kommuner og politikere." 

Dele kunnskap og erfaring 

Som den første logistikkoperatøren i Pathways Coalition og en av de største aktørene i Norden, bidrar PostNord med viktig innsikt fra transportsektoren. Vår forståelse av de driftsmessige utfordringene ved å gå over til fossilfrie transportløsninger utfyller ekspertisen til koalisjonens eksisterende aktører. Ved å utnytte vår kollektive kunnskap har vi som mål å drive frem en meningsfull utvikling mot en grønnere fremtid for tungtransport. 

"Vi samarbeidet om flere ulike planer i koalisjonen", sier Amanda. "Fra å etablere kompetanseoverføring og påvirke den offentlige opinionen gjennom seminarer på Sveriges politiske festival Almedalsveckan til å utrede potensielle piloter og prosjekter. Et annet viktig moment er at vi er nær hverandre og kan dele kunnskap og erfaringer, for eksempel om utslippsreduksjoner i verdikjeden." 

En samlet vei til avkarbonisering 

Selv om brikkene begynner å falle på plass, erkjenner Amanda at det kan være utfordringer i vente. Med tanke på de varierende behovene i de ulike sektorene er det ikke alltid like lett å utvikle et optimalt veikart for et så komplekst område.  

 

"Ved å forstå hverandres utfordringer og muligheter kan vi lettere hjelpe hverandre til omstilling."  

Tungtransport er fortsatt en av de vanskeligste sektorene å avkarbonisere, og krever løsninger som ennå ikke er oppfunnet eller ennå ikke er allment tilgjengelige. Ved å fokusere på denne sektoren vil Pathways Coalition imidlertid kunne redusere de samlede karbonutslippene betydelig og nå klimamålene som er satt for 2030.  

"Ved å forstå hverandres utfordringer og muligheter kan vi lettere hjelpe hverandre til omstilling", sier Emilia. 

Amanda er enig i dette, og avslutter: "Jeg håper vi kan fortsette å styrke samarbeidet i verdikjeden og inspirere og påvirke både beslutningstakere og kolleger til å få fart på klimaomstillingen generelt og avkarboniseringen av tungtransport spesielt."