Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Åpenhetsloven – ivaretakelse av menneskerettigheter

PostNord er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer dette.

I en verden med stadig mer handel av varer og tjenester på tvers av landegrenser blir globale leverandørkjeder komplekse og vanskelig å få oversikt over. Dette kan utnyttes. Mange av oss er opptatt av at det vi bruker utvikles, selges og fraktes av selskaper som sikrer de ansatte anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven omfatter både større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester her i landet og som er skattepliktige her.

PostNord har allerede forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidstakerrettigheter i vår virksomhet og herunder vår leverandørkjede. Denne forpliktelsen er forankret i PostNords Atferdskodeks for leverandører (Supplier Code of Conduct)[1] som baseres på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Det innebærer at vi ikke krenker andres menneskerettigheter, tar tak i negative konsekvenser for menneskerettigheter, samt sikrer tiltak for å forebygge, redusere og utbedre slike påvirkninger.

Egen avdeling

PostNords Supplier Code of Conduct og rutiner for transportinnkjøp skisserer vårt engasjement og tilnærming for å respektere menneskerettighetene.

PostNord har etablert en egen Compliance avdeling hvis hovedformål er å kontrollere etterlevelse av lover og regler. Som en følge av at PostNords leverandører er forpliktet til å etterleve Supplier Code og Conduct har PostNord allerede innarbeidet en risikobasert tilnærming.

Åpenhetsredegjørelse

Den nye åpenhetsloven gjør at flere norske bedrifter har fått informasjonsplikt – deriblant også PostNord AS. Du kan lese mer om PostNord AS’ redegjørelse etter Åpenhetsloven for 2023 her.

Risikokartlegging og revisjon

Det gjennomføres revisjoner av underleverandører basert på risikovurderingene. PostNords Compliance avdeling har to sertifiserte medarbeider etter SA 8000, som er rammeverket for hvordan PostNord reviderer underleverandører.

For å etterleve Åpenhetsloven er vi i gang med å gjennomføre en overordnet risikokartlegging av vår virksomhet og leverandørkjede. En sentral del av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger vil være å kontinuerlig kartlegge våre leverandørkjeder for å prioritere arbeidet med å for å forebygge, redusere og utbedre eventuell negativ påvirkning på menneskerettigheter.

Videre er vi også forpliktet etter Åpenhetsloven til å gi innsyn i hvordan PostNord håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser relatert til aktsomhetsvurderingene. Vi har allerede kommet i gang håndtering av slike innsynsforespørsler.

PostNord vil rapportere årlig på status og tiltak i henhold til Åpenhetsloven i vår årsrapport.

PostNord skal jobbe systematisk med kartlegging, evaluering og oppfølgning av underleverandører og forretningspartnere, slik at vi forhindrer og beskytter mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For mer informasjon om hvordan PostNord AS jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til vår juridisk og compliance-avdeling på e-post: Juridisk.og.compliance@postnord.com. Henvendelse via post kan sendes til:

PostNord AS
Postboks 6441 Etterstad
0605 Oslo

Referanser:

[1]

  1. PostNords atferdskodeks for leverandører (pdf).
  2. PostNords atferdskodeks for leverandører av landtransport (pdf).