Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Betingelser for sjåfører

PostNord er opptatt av at våre egne sjåfører og de som er ansatt hos våre underleverandører har betingelser iht. lover og forskrifter. For å sikre dette gjennomfører vi en rekke tiltak, internt, på terminaler og overfor selskaper som kjører for oss.

Transportbransjen er internasjonal. På norske veier kjører det både biler og sjåfører fra en rekke land. Sjåførene kan grovt deles inn i tre kategorier, norske statsborgere eller utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge og kjører for norske selskaper, utenlandske statsborgere bosatt utenfor Norge som kjører for norske selskaper og utenlandske statsborgere bosatt utenfor Norge som kjører for utenlandske selskaper.

EUs mobilitetspakke

Før 2019 var regelverket for disse gruppene ulike og håndhevingen av lovverket hadde en lavere frekvens enn PostNord og andre seriøse aktører ønsket. Første del av EUs mobilitetspakke ble da innført – og den siste delen av denne pakken trådte i kraft sommeren 2022. Den sikrer alle sjåfører et minimum av betingelser, uavhengig av hvor de er fra eller hvor de kjører. Samtidig er det fortsatt viktig med kontroller, for å avdekke lovbrytere.

Tiltak mot sosial dumping

Det var blant annet årsaken til at Samferdselsdepartementet i november lanserte 39 tiltak for å stanse sosial dumping i alle deler av transportbransjen. Ansvaret for gjennomføringen  er delt mellom myndighetene og bransjen. Tiltakene som departementet mener at bransjen må ta hele eller deler av ansvaret for jobber PostNord allerede med.

Egen kontrollenhet

Som den største aktøren i det nordiske markedet har vi både vært en betydelig mottaker av internasjonal transport til Sverige, Danmark og Norge. Derfor har vi også vært en pådriver for endringer som sikrer sjåførens betingelser og også hatt et betydelig kontrollregime, for å redusere risikoen for at sjåfører som kjører pakker og gods for oss og våre kunder blir utsatt for sosial dumping.

Eget etisk regelverk

I PostNord har vi både et etisk regelverk våre underleverandører må bekrefte at de vil følge ved avtaleinngåelse, og et kontrollregime for å sikre at disse reglene og lovverket overholdes. Vår «Code of Conduct» gjelder alle deler av vår virksomhet, og er en håndbok i forhold til kunder, leverandører, forbrukere, konkurrenter, samarbeidspartnere og våre egne medarbeidere.

Arbeidet med å kontrollere våre samarbeidspartnere skjer både gjennom disse rapporteringer og våre kontroller. Vi gjennomfører stedlige kontroller over hele Norden og gjennomfører revisjoner av våre leverandører her og i andre land, for å sikre at de overholder vårt regelverk og nasjonale lover og forskrifter.

Nulltoleranse

Dessverre har ikke det alltid vært nok. Også PostNord har blitt utsatt for kriminelle, som har underbetalt sine sjåfører og hatt dobbelt bokføring. Vi har nulltoleranse for sosial dumping, og sier opp avtaler med leverandører som svindler både sine egne ansatte og oss. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre kontrollrutiner, slik at vi kan avdekke regel- og lovbrudd tidligere. Det gjelder også varslingsrutiner og -kanaler for våre medarbeidere og andre sjåfører.

Aktiv deltaker for bedring

PostNord er en aktiv part i arbeidet med å sikre forsvarlig lønn og arbeidsforhold både gjennom medlemskap og arbeid i NHO Logistikk & Transport, i Tariffutvalget og i dialog med kontrolletatene, som Politiet og Skatteetaten. Vi jobber med sosial bærekraft i egen virksomhet og vi tilbyr også kursing av våre underleverandører, for å styrke deres kunnskap om lover og forskrifter.

Ansetter egne sjåfører

PostNord har siden 2021 arbeidet med å øke antallet egne sjåfører, for å sikre kontroll med hele verdikjeden. Det gjelder både de som kjører langtransport og medarbeidere som arbeider med levering til utleveringssteder og hjemlevering.  Samtidig må dette sees i sammenheng med kravene til å gjennomføre en så bærekraftig transport som mulig over hele landet og i hele Norden. For en del transporter er det fornuftig at underleverandører kan gjennomføre dem på vegne av oss, slik at flest mulig kjøretøy er fulle. Utnyttelse av egen og andre aktørers kapasitet er et viktig bidrag for en mer miljøvennlig bransje – og sikring av alle sjåførers lønn en del av det sosiale bærekraftsarbeidet.

 

Tiltak som skal sikre riktige betingelser for de som kjører for oss:

  1. Fra 1. april 2022 opprettet PostNord Norge et eget forretningsområde for Compliance.

  2. PostNords interne retningslinjer for transportinnkjøp er nylig reviderte.

  3. Minst en gang i året skal PostNords leverandørene følges opp med et møte, hvor lønns- og arbeidsvilkår, samt HMS gjennomgås.

  4. Vi gjennomfører obligatorisk kursing av medarbeidere som foretar transportinnkjøp i PostNord.

  5. Alle tips vi mottar, interne som eksterne om våre underleverandører blir fulgt nøye opp.

  6. Det foretas en risikovurdering av underleverandørene basert på informasjon fra den enkelte transportør.

  7. I samarbeid med PostNord-konsernet utvelges et antall underleverandører årlig til en grundigere revisjon.

  8. Hvis PostNord avdekker risiko eller avvik hos en underleverandør, arbeider vi i samarbeid med transportøren for å lukke avvikene med en konkret handlingsplan. Dersom avvikene er for store avslutter PostNord samarbeidet.

  9. PostNord har dialog med både Skatteetaten og Politiet.